De oprichting van SCBD

Stichting Centrum Belang Doesburg is in 2015 opgericht als een gedeeld initiatief van de lokale ondernemersvereniging (DOV), Stichting Culturele Zondag, Stichting Doesburgs Goed en de gemeente Doesburg. Door de oprichting van de stichting wilde men borgen dat er een voortdurende en expliciete aandacht zou komen/zijn voor de economische en toeristische aantrekkingskracht van de binnenstad. Ieder afzonderlijk bleken de partijen slagkracht en financiële middelen te misen om de gestelde doelen te verwezenlijken. 

Inkomsten van SCBD

Om SCBD van inkomen te voorzien, werd bij oprichting overeengekomen dat er de door gemeente Doesburg een reclamebelasting zou worden ingevoerd. Als heffingsgebied voor die belasting gold en geldt het stadscentrum, aan alle zijden begrensd door de oorspronkelijke, historische vestinggordel. Ondernemers die binnen betreffend gebied gebruik maken van zichtbare reclame-uitingen, betalen jaarlijks de reclamebelasting. De opbrengst van deze belasting komt volledig ten goede aan SCBD, zodat deze in staat wordt gesteld om vorm te geven aan de doelstellingen.

Daarnaast keert de gemeente jaarlijks een subsidie uit voor het inhuren van een Stadcoördinator. Immers, het bestuur van SCBD is vrijwillig, onbezoldigd en gedurende de week elders/anders werkzaam. Om aan alle initiatieven uitvoering te kunnen geven, is de beschikbaarheid van een betaalde Stadscoördinator voor operationele taken, informatie-uitwisseling en ondersteuning noodzakelijk. 

Het bestuur van SCBD

Bij oprichting is bepaald dat het bestuur 8 leden zou kennen, waarvan één onafhankelijke voorzitter (met stemrecht) en één onafhankelijke penningmeester. De overige bestuurszetels zijn verdeeld over de diverse belanghebbenden:

- 4 bestuursleden voortkomende uit de ondernemersvereniging DOV

- 1 bestuurslid voortkomende uit Stichting Doesburgs Goed

- 1 bestuurslid voortkomende uit Stichting Culturele zondag 

Inmiddels is Stichting Doesburgs Goed niet meer actief en is daarmee een bestuurszetel komen te vervallen.

Ook de lokale  ondernemersvereniging DOV kent momenteel geen actieve status. Daartoe is echter een oplossing gevonden: bestuursleden worden gezocht onder bereidwillige ondernemers, waarbij een evenredige verdeling van de diverse branches wordt nagestreefd.